Služby

Inženýrskogeologický průzkum

 • Průzkumné vrty pro zakládání staveb průzkumné vrty pro zjišťování vlastností hornin
 • Vzorkovací vrty pro odběr vzorků zemin a podzemních vod
 • Inklinometrické vrty presiometrické vrty

Více informací zde

Hydrogeologický průzkum

 • Průzkumné  hydrogeologické vrty pro studny
 • Vrty obecně pro čerpání podzemních vod (např. pro sanaci podzemních vod nebo za účelem snižování  hladiny)
 • Monitorovací vrty (sledování  hladiny podzemní  vody, monitoring  kvality podzemní  vody)

Více informací zde

Vrtané studny

 • Hydrogeologický posudek, výběr vhodného místa při respektování  legislativních  a technických  požadavků
 • Projekt vrtných prací
 • Vlastní vrtné práce (realizace průzkumného  vrtu)
 • Stavební projekt studny územní rozhodnutí
 • Stavební povolení a povolení k nakládání s vodou
 • Dokončení stavby studny (tj. zhlaví, čerpadlo, přípojka apod.)
 • Povolení k trvalému užívání stavby (kolaudace)

Více informací zde

Inženýrská činnost

 • Všechny stupně činností pro realizaci vrtaných studní
 • Supervize vrtných prací
 • Stavební dozor, geologický dozor, geotechnický dozor. Technický dozor
 • Odborné posudky související s předmětem poskytované činnosti

Více informací zde