Vrtané studny

Společnost BauGeo s.r.o. každoročně  vyhloubí několik desítek vrtaných studní v různých podmínkách  a hloubkách.

Disponujeme  technologiemi  hloubení jak pro nesoudržné  materiály (s možností průběžného  pažení), tak pro pevnou skalní horninu. V případě zájmu zákazníka dodáváme kompletní stavbu studny, tj. zpravidla v následujících  krocích (řazeno chronologicky):

  • Hydrogeologický posudek, výběr vhodného místa při respektování  legislativních  a technických  požadavků
  • Projekt vrtných prací
  • Vlastní vrtné práce (realizace průzkumného  vrtu)
  • Stavební projekt studny územní rozhodnutí
  • Stavební povolení a povolení k nakládání s vodou
  • Dokončení stavby studny (tj. zhlaví, čerpadlo, přípojka apod.)
  • Povolení k trvalému užívání stavby (kolaudace)

Zhotovení kompletní studny lze rozdělit do třech postupných kroků:

  •  Vyhloubení  průzkumného  vrtu

V první fázi se jedná o realizaci průzkumného  vrtu v dané lokalitě na základě již zpracovaného  hydrogeologického posudku (HG), který jsme schopni zajistiť v rámci přípravných  prací. Na základě vypracovaného HG posudku jsme pak schopni předložit přesnou cenovou nabídku pro realizaci průzkumného  vrtu. Pokud se hloubí do 30 m, tak má zhotovitel pouze ohlašovací povinnost na Obec a v případě nějakého ochranného pásma (vodního zdroje, železnice apod.) se pak musí žádat o svolení správce. V případě hloubky vyšší než 30 m se jedná o „činnost prováděnou hornickým způsobem“,  kterou pro každý jednotlivý případ povoluje Krajský úřad a práce se ohlašují na místně příslušný Obvodní báňský úřad. Výstupem této etapy prací je funkční vrt, technicky způsobilý k čerpání podzemní vody a zpráva z prací s dokladem o využitelné vydatnosti vrtu.

  • Administrativa

Zpravidla se vyřizuje až po průzkumném  vrtu nebo souběžně s ním. Jedná se o územní rozhodnutí, stavební povolení a povolení k nakládání s vodou. K tomu musí být k dispozici stavební projekt (jsme schopni zajistit) a hydrogeologický posudek. Po dokončení stavebních prací se pak žádá o povolení k trvalého užívání stavby.

  • Stavebně – technické dokončení

Stavebně – technické dokončení lze provést až po vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodou. Jedná se o zhlaví vrtu (plastová nádoba, popř. skruže apod.), osazení čerpadla, tlakové nádoby, trojcestného  ventilu, manometru,  tlakového spínače, filtrů apod., včetně napojení do objektu.